Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1.1. Dit Content Portaal wordt aangeboden door Uitgeverij VAN IN NV (‘VAN IN’), met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 92 bus 5, 2160 Wommelgem, en met ondernemingsnummer 0465.672.452.

1.2. Het gebruik van dit Content Portaal wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. Elke keer wanneer de Gebruiker inlogt in het Content Portaal, gaat de Gebruiker akkoord met de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Toegang tot het Content Portaal

2.1. De Gebruiker krijgt toegang tot het Content Portaal via zijn login en wachtwoord. Deze login en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden.

2.2. Bij technische problemen dient de Gebruiker contact op te nemen met helpdesk@vanin.be.

3. Gebruik van het Content Portaal

3.1. Het Content Portaal kan enkel gebruikt worden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2. De Content (‘materiaal, informatie, documenten, video’s, audio, links naar websites van derde partijen, enz.’) die op het Content Portaal beschikbaar wordt gesteld door VAN IN mag enkel gebruikt worden binnen het Content Portaal.

3.3. Het Content Portaal is niet vrij toegankelijk voor het publiek. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de beveiligingsmaatregelen te omzeilen en de Content ter beschikking te stellen van het publiek.

3.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om enige handeling te stellen die VAN IN schade zou kunnen toebrengen of die de goede werking van het Content Portaal zou kunnen hinderen, ontoegankelijk maken, beschadigen of onbruikbaar maken. Dit veronderstelt onder andere dat de Gebruiker:

– geen wijzigingen mag aanbrengen aan de online omgeving of geen vreemde componenten zoals virussen, wormen of andere zaken mag installeren in de systemen van VAN IN.
– Zich geen toegang mag verschaffen tot onderdelen van het Content Portaal waar de Gebruiker normaal gezien geen toegang toe heeft.
– het Content Portaal niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden.
– geen gebruik mag maken van enige soft- en/of hardwarematige middelen en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via het Content Portaal toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Content Portaal op enigerlei andere wijze te crawlen, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

3.5. Indien VAN IN vaststelt dat de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt, heeft VAN IN het recht om de Gebruiker de toegang tot het Content Portaal onmiddellijk te ontzeggen, zonder voorafgaandelijke waarschuwing of zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Garanties en aansprakelijkheid van VAN IN

4.1. VAN IN draagt een redelijke mate van zorg om het Content Portaal goed te laten functioneren maar kan hierbij niet garanderen dat het Content Portaal en de Content die erin is opgenomen continu beschikbaar is. Indien het Content Portaal (tijdelijk) niet beschikbaar zou zijn, om welke reden dan ook, dan kan VAN IN hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

4.2. VAN IN geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid en kwaliteit van de Content. VAN IN draagt geen enkele verantwoordelijk voor Content van derde partijen, noch voor de inhoud van websites van derde partijen. Het kan gebeuren dat bepaalde links naar websites van derde partijen niet langer functioneren of beschikbaar zijn. VAN IN is daarvoor niet aansprakelijk.

4.3. VAN IN heeft geen verplichting om de Content aan te vullen of up-to-date te houden.

4.4. Voor het aanbieden van het Content Portaal doet VAN IN beroep op dienstverleners. VAN IN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze dienstverleners die buiten haar controle liggen. Deze tekortkoming zijn onder meer:
– Verlies van data als gevolg een fout in de systemen van een dienstverlener;
– Niet-naleving van wettelijke bepalingen.

5. Gegevensbescherming

5.1. Bij het gebruik van de online omgeving verwerkt Uitgeverij VAN IN de persoonsgegevens van de Gebruiker. Deze verwerking is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming, zoals de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’).

5.2. Meer informatie over de manier waarop VAN IN de persoonsgegevens verwerkt is terug te vinden in het privacy beleid.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Content en het Content Portaal blijft de exclusieve eigendom van VAN IN of heeft zij in licentie. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Content te reproduceren of mee te delen aan het publiek.

6.2. VAN IN verleent de Gebruiker een gebruiksrecht op de Content om de Content te gebruik binnen zijn toegang tot het Content Portaal. Dit veronderstelt op geen enkel moment een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Content.

7. Slotbepalingen

7.1. Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. VAN IN zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

7.2. VAN IN mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is de enige remedie om het gebruik van het Content Portaal te staken en de account te beëindigen. De Gebruiker mag de rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen aan derden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAN IN.

7.3. Deze Gebruiksvoorwaarden beperken op geen enkele wijze de overige rechten van VAN IN en de Gebruiker onder het geldende toepasselijke recht.

7.4. Op de Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Belgisch recht van toepassing. De Gebruiker en VAN IN zullen alle geschillen eerst proberen op te lossen met onderhandelingen. Indien deze onderhandelingen niet succesvol zijn, is de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Wij maken gebruik van cookies voor kwaliteit doeleinden

Bekijk waarom wij gebruik maken van cookies en wijzig eventueel instellingen

Beheer cookie instellingen Alles afwijzen Accepteren
Cookie instellingen

Bekijk hieronder waarvoor wij uw cookies gebruiken